Personbil med tilhenger (KL. BE)

Del 1: Blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.

  Opplæringen i klasse BE omfatter minst 7 timer. For å få førerrett i klasse BE, må du ta oppkjøring. 

Del 2: Grunnleggende opplæring

   På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll. 

Individuell tilpasning

   Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet. 

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Del 3: Trafikal opplæring

   På trinn 3 skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk. 

Du lærer blant annet:

 • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
 • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Individuell tilpasning

   Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. 

Obligatorisk veiledningstime

   Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4. 

Del 4: Avsluttende opplæring

   I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. 

Du skal blant annet kunne:

 • velge kjøremåter med lav risiko
 • motvirke at det skjer ulykker
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

   Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og lære måter å sikre lasten på. 

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

    Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaring med å kjøre bil og tilhenger. 

Oppkjøring

   Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. 
Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

Resultatet blir bestemt når prøven er over og du får vite om du bestod eller ikke med en gang.
Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet. 

Kjøretøy til prøven

 • Bilen du kjører opp med, skal ha tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og ha minst fire sitteplasser. Den må være godkjent av Statens vegvesen.
 • Tilhengeren skal være minst like høy og bred som bilen, ha tillatt totalvekt på minst 1500 kg og være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg
 • Summen av tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3500 kg
 • Du kan leie bil av Røros Aut Trafikkskole

Hva prøven omfatter

   Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. 
Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Da kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet.
I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd.
Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Oppgaver mens du kjører

   Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge. 

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd 

 • Det blir lagt vekt på at har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp
 • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg, og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker, og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter